REGULAMIN – bieg dla dzieci

REGULAMIN – bieg dla dzieci

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

organizowanego w ramach

„4. ĆWIERĆMARATONU LOGMASTER” W RADZYMINIE wersja z dn. 18.05.2017 r.

Organizator biegu:

Logmaster Sp. z o.o. – sp. k. 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5

 Współorganizator:

ROKiS Radzymin

Cel biegu:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • Utrwalenie wizerunku LOGMASTER jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wspierającej różnorodne wydarzenia sportowe i działania prospołeczne.

Termin i miejsce:

 • 10 września 2017 r. o godz. 10:00 w Radzyminie.
 • Start i meta, miejsce zawodów: na ul. Głowackiego 1 w Radzyminie.
 • Biuro zawodów: okolice STARTU/METY (namiot)
 • W ramach 4. Ćwierćmaratonu Logmaster odbędą się:
 • bieg główny na dystansie 10,5 km
 • biegi dla dzieci młodzieży
 • Szczegółowy program, w tym trasa biegu, regulaminy oraz dokładne informacje dotyczące biegów dzieci i młodzieży zostaną przedstawione najpóźniej na 14 dni przed imprezą na stronie internetowej www.cwiercmaratonlogmaster.pl

Trasa biegu i kategorie wiekowe:

 • Trasy biegów dla dzieci i młodzieży dostosowane są do wieku.

Oddzielna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

 • 100 m – do 4 lat                (2013 i młodsze)
 • 200 m – 5- 6 lat                (2012 – 2011)
 • 400 m  7-9 lat                    (2010-2008)
 • 800 m  10-13 lat               (2007-2004)

 

 • W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
 • Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych zawodników.

 

Uczestnictwo:

 • Prawo startu mają dzieci w wieku  do 13 roku życia.
 • W biegach dziecięcych i młodzieżowych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Organizator zastrzega limit 25 uczestników, w każdej kategorii wiekowej.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. W momencie weryfikacji (odbioru pakietu startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest uiszczenie opłaty startowej do dnia 07.09.2017 r. (decyduje data wpływu na rachunek Organizatora). Po tym terminie możliwa będzie opłata w dniu biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Zgłaszający Uczestnika do biegu, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając Uczestnika do Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 10.09.2017 r.
 • Pobranie numeru startowego oznacza, że zapoznanie się z regulaminem, jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 • Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Bieg dla starszych roczników odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, Policji i służb porządkowych. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Rodzice, opiekunowie Uczestników oraz sami Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Rodzice oraz opiekunowie Uczestnika, jak również sam Uczestnik udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 

 • W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują:
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • pamiątkowy medal – po ukończeniu biegu,
  • wodę mineralną,
  • opiekę medyczną,
  • słodką niespodziankę.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cwiercmaratonlogmaster.pl lub w dniu 10 września 2017 r. w biurze zawodów.
 • W przypadku przekroczenia 25 zgłoszeń w każdej z kategorii, Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i następnie uiszczenie opłaty startowej.
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie.
 • Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
 • Informacja o uiszczeniu opłaty startowej i nadanie numeru startowego pojawię się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wpływu wpłaty na konto.
 • Opłata wpisowa wynosi: 10 zł za pierwsze dziecko. W przypadku zgłoszenia drugiego dziecka opłata wynosi 5 zł za drugie i każde kolejne dziecko z rodziny. Zasada dotyczy wyłącznie rodzeństwa.
 • W opłatę można wnieść przelewem na rachunek Organizatora: 88 1030 0019 0109 8503 3000 8064, Bank Handlowy w Warszawie SA, Logmaster Sp. z o.o. – sp. k., 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5, z dopiskiem „imię i nazwisko, rok urodzenia, BIEG DZIECI”
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.
 • Organizator ma prawo zwiększyć limit uczestników biegu.

 

Program zawodów:

 8.30 – otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w namiocie przy ul. Głowackiego, obok miejsca startu)

9.45 – zamknięcie biura zawodów – dla dzieci.

10.00 – powitanie zawodników – rozpoczęcie biegów dla dzieci.

10.35 – wręczenie nagród zwycięzcom

 Nagrody:

 

 • Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców otrzymują puchary oraz symboliczne nagrody rzeczowe. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
 • Uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.

 

Postanowienia końcowe

 Kontakt do Organizatora:

 • 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5
 • 22 786 69 03
 • E-mail: cwiercmaraton@logmaster.pl

 

Dyrektor Biegu: Tadeusz Redyk – tel. 608 538 838,

e-mail: t.redyk@logmaster.pl

Biuro zawodów:  Magdalena Mata-Piotrowska – tel. 600 405 905,

e-mail: m.piotrowska@logmaster.pl

 

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy przy Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej pl, w zakładce wyniki.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zawodnicy również mogą oddać swoje rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w szatni do godziny 13:30. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW.
 • Szatnia będzie usytułowana w okolicach STARTU/METY.
 • Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.cwiercmaratonlogmaster.pl