REGULAMIN

4. ĆWIERĆMARATON LOGMASTER

BIEG LOGISTYKA – MISTRZOSTWA POLSKI LOGISTYKÓW W BIEGANIU

wersja z dn. 18.05.2017 r._DFX6020

 

Organizator biegu:

Logmaster Sp. z o.o. – sp. k.

05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5

Współorganizator:

ROKiS Radzymin

Cel biegu:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy, Powiatu i Polski, w tym integracja lokalnego środowiska biegaczy.
 • Integracja środowiska logistyków poprzez aktywność sportową.
 • Promocja rekreacyjnych walorów Miasta Radzymin jako przyjaznego dla biegaczy.
 • Utrwalenie wizerunku LOGMASTER jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wspierającej różnorodne wydarzenia sportowe i działania prospołeczne.

Termin i miejsce:

 • 10 września 2017 r. o godz. 11:00 w Radzyminie.
 • Start i meta na ul. Głowackiego.
 • Biuro zawodów: okolice STARTU/METY (namiot)
 • W ramach 4. Ćwierćmaratonu Logmaster odbędą się:
 • bieg główny na dystansie 10,5 km
 • biegi dla dzieci i młodzieży
 • Szczegółowy program, w tym trasa biegu, regulaminy oraz dokładne informacje dotyczące biegów dzieci i młodzieży zostaną przedstawione najpóźniej na 14 dni przed imprezą na stronie internetowej www.cwiercmaratonlogmaster.pl

Trasa biegu:

 • Bieg główny – dystans 10,5 km, nawierzchnia asfaltowa.
 • W połowie trasy ustawiony zostanie punkt z wodą.
 • Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy na 1 godz. i 40 min.

Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów.
 • Limit uczestników wynosi 500 osób.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
 • W wyjątkowych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na udział uczestników którzy ukończyli 14 lat, przy czym tacy zawodnicy muszą posiadać pozytywną opinię lekarza sportowego oraz zgodę rodziców.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonać stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 10.09.2017 r.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości.
 • Seniorzy, czyli osoby urodzone w roku 1951 i wcześniej, są zwolnieni z opłaty startowej.
 • W przypadku seniorów (osób urodzonych w roku 1951 i starszych), podczas weryfikacji sprawdzany będzie rocznik urodzenia.
 • Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami do przedniej części koszulki startowej. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, Policji i służb porządkowych. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują:
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • koszulkę (techniczną),
  • pamiątkowy medal – po ukończeniu biegu,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • wodę mineralną na trasie i na mecie,
  • opiekę medyczną,
  • wynik za pośrednictwem wiadomości SMS.

Pomiar czasu:

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu zwrotnych chipów mocowanych do buta.
 • Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić chip na mecie.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 • Do klasyfikacji drużynowej logistyków liczą się najlepsze czasy brutto trzech zawodników z drużyny – jednej kobiety i dwóch mężczyzn.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy przy Biurze Zawodów oraz na stronach: inessport.pl/wynikiwww.cwiercmaratonlogmaster.pl.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie zapisy.inessport.pllub w dniu 10 września 2017 r. w Biurze Zawodów.
 • Zapisy na stronie zapisy.inessport.pl zamknięte będą w dniu 06.09.2017r. Po tym terminie możliwość zapisów będzie dostępna w biurze zawodów w dniu biegu.
 • W przypadku przekroczenia 500 zgłoszeń do udziału w biegu organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i następnie uiszczenie opłaty startowej.
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie.
 • Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
 • Informacja o uiszczeniu opłaty startowej i nadanie numeru startowego pojawię się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wpływu wpłaty na konto.
 • Opłata startowa wynosi w zależności od kolejności zgłoszeń opłaconych :
 • 1-50 uczestników opłata wpisowa wynosi:   35,00 PLN
 • 51-100 uczestników opłata wpisowa wynosi:   40,00 PLN
 • 101 -150 uczestników. opłata wpisowa wynosi:   45,00 PLN
 • 151 – 200 uczestników opłata wpisowa wynosi:   50,00 PLN
 • 201 – 250 uczestników opłata wpisowa wynosi : 55,00 PLN
 • 251 – powyżej uczestników opłata wpisowa wynosi : 60,00 PLN
 • po 31 sierpnia 2017 i w dniu biegu, w biurze zawodów opłata wpisowa wynosi: 75,00 PLN
 • Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez który należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. W przypadku dokonania opłaty po 31 sierpnia 2017 Organizator nie gwarantuje pakietów startowych.

 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • W wyjątkowych przypadkach opłatę można wnieść przelewem na rachunek Organizatora: 88 1030 0019 0109 8503 3000 8064, Bank Handlowy w Warszawie SA, Logmaster Sp. z o.o. – sp. k., 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5, z dopiskiem „imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, rozmiar koszulki”
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.
 • Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
 • Organizator ma prawo zwiększyć limit uczestników biegu.

Program zawodów:

8.30 – otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w namiocie przy ul. Głowackiego, obok miejsca startu)

10.15 – zamknięcie biura zawodów.

10.50 – powitanie zawodników na linii startu.

11.00 – start do biegu.

12.35 – wręczenie nagród zwycięzcom w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

12.45 – wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków.

Klasyfikacje :

 • Generalna kobiet i mężczyzn
 • Najszybszy mieszkaniec Radzymina – kobieta, mężczyzna
 • Najszybszy logistyk – kobieta, mężczyzna
 • Klasyfikacja drużynowa logistyków
 • Najstarszy Senior (łączna dla kobiet i mężczyzn)
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni                                                            Kobiety

M20 16-29 lat       (2001-1988)                     K20 16-29 lat       (2000-1987)

M30 30-39 lat       (1987-1978)                      K30 30-39 lat       (1986-1977)

M40 40-49 lat       (1977-1968)                      K40 40-49 lat       (1976-1967)

M50 50-59 lat       (1967-1958)                     K50 50 lat i więcej (1966 i starsze)

M60 60 lat i więcej (1959 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Nagrody:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (K i M):

– miejsce I   (nagroda finansowa 500 zł i statuetka)

– miejsce II (nagroda finansowa 300 zł i statuetka)

– miejsce III (nagroda finansowa 200 zł i statuetka)

Wysokość nagród finansowych zostanie podana do wiadomości najpóźniej do dnia 1 września 2017 r. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

 • W kategorii Logistyków – kobiet i mężczyzn (K i M):

– miejsce I (nagroda rzeczowa)

– miejsce II (nagroda rzeczowa)

– miejsce III (nagroda rzeczowa)

 • W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (K i M):

– miejsce I (nagroda rzeczowa)

– miejsce II (nagroda rzeczowa)

– miejsce III (nagroda rzeczowa)

 

 • Najszybszy mieszkaniec Radzymina K i M otrzymują nagrody rzeczowe lub bony zakupowe oraz statuetki.
 • Najstarszy Senior nagrody rzeczowe oraz puchar.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Postanowienia końcowe

 • Kontakt do Organizatora:
 • 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5
 • 22 786 69 03
 • E-mail: cwiercmaraton@logmaster.pl

Dyrektor Biegu: Tadeusz Redyk– tel. 608 538 838, e-mail: t.redyk@logmaster.pl

Biuro Zawodów: Magdalena Mata-Piotrowska – tel. 600 905 405, e-mail: m.piotrowska@logmaster.pl

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.
 • Przebieralnie i prysznice będą dostępne dla uczestników w budynku ROKIS, przy ul. Jana Pawła II 20.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 • Zawodnicy również mogą oddać swoje rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w szatni do godziny 13:30. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW.
 • Szatnia będzie usytułowana w okolicach STARTU/METY.
 • Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

Polityka Prywatności – RODO